Napsali o nás

K ukončení programu Odškodnění


(…) Dnes jsme svědky ukončení významné etapy činnosti nadačního fondu – na sklonku roku 2005 došlo k odškodnění poslední oprávněné žadatelky z programu na odškodnění fyzických osob. Dovolte mi, abych alespoň touto cestou vzdal hold nesmírně cenné a úspěšné činnosti vašeho fondu, za kterou Vám patří uznání a dík. Vím, že hrůzy způsobené našim židovským spoluobčanům v nejděsivější etapě našich dějin zrůdným nacistickým projektem „konečného řešení židovské otázky“ nelze nikdy odčinit ani zapomenout. Ale díky Vaší obětavé práci, která se ostatně stala inspirací pro její následování ve většině evropských zemí, se daří naplňovat jeden z nejušlechtilejších cílů na naší cestě ke svobodě a demokracii, kterým je její hluboce humanistický rozměr. Za to vše Vám patří poděkování a úcta.

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
scan10001.pdf


(…) S postupujícím časem a přibývajícím věkem ztrácejí oběti a pamětníci 2. světové války možnost účinně zastávat své zájmy. Proto je důležité, aby se péče o ně, ale i péče o památku těch, kteří již zemřeli, ujaly profesionální instituce. Jsem rád, že z Nadačního fondu obětem holocaustu se stala vitální organizace, která spojuje svou kompetenci s lidským zájmem o konkrétní životní osudy obětí, a která je proto schopna se tohoto úkolu zhostit.

PhDr. Jiří Šitler, velvyslanec ČR v Thajsku, do roku 2001 člen správní rady NFOH
scan10004.pdf


S NFOH jsem se seznámil v letech 2000-2002, kdy jsem pracoval na velvyslanectví ve Washingtonu, v letech 2002-3 jsem zastupoval MZV ČR ve správní radě NFOH. Za nejdůležitější programy jsem považoval platby fyzickým osobám pro zmírnění majetkových křivd z doby německé okupace a sociální péči o naše občany, kteří přežili rasovou perzekuci. Program ke zmírnění křivd způsobených arizací majetku byl otevřen žadatelům bez ohledu na občanství, což pomohlo zvýšit kredit ČR v zahraničí. Postup navržený komisí vedenou místopředsedou vlády Pavlem Rychetským a realizovaný NFOH byl dáván za příklad jiným zemím. (…)

Antonín Hradilek, rada Velvyslanectví ČR v Izraeli, do roku 2003 člen správní rady NFOH


(…) Díky aktivitě zástupců obětí holocaustu, zodpovědnému přístupu představitelů českého státu a usilovné práci NFOH mohl být do mozaiky oné ‘nedokonalé spravedlnosti‘, jak o ní píše Stuart Eizenstat, zasazen další důležitý kamínek. Kamínek o to důležitější, že šlo o oběti holocaustu či jejich blízké. Ačkoli nemůže být bezpráví holocaustu napraveno, může se citlivě provedené gesto vůči jeho obětem stát výrazem uznání křivd i odhodlání do budoucna čelit zlu v jakékoli jeho podobě. A to, jak vím z vlastní zkušenosti z práce Česko-německého fondu budoucnosti, je pro většinu odškodněných obětí nacismu poselství zásadnější než symbolická finanční kompenzace. Uskutečnění těchto vznešených cílů by však nebylo možné bez každodenního nasazení pracovníků NFOH – bez informační kampaně takřka po celém světě, bez individuálního přístupu k příjemcům gesta při podávání žádosti či bez pomoci při dohledávání více než šedesát let starých dokumentů, jimiž bylo třeba žádosti doložit. (…)

PhDr. Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti
scan10003.pdf


(…) Mezi nespočet úkolů nadačního fondu patřilo vyhlášení a distribuce informací o programu ODŠKODNĚNÍ, příprava formulářů pro žadatele (v různých jazykových mutacích), zpracování a posouzení žádostí a určení spravedlivého vzorce pro rozdělení omezených finančních prostředků. Tato nelehká práce byla profesionálně zvládnuta ředitelkou NFOH Jarmilou Neumannovou a jejím schopným týmem, který při pečlivém zpracovávání mnoha stovek žádostí postupoval citlivě a s porozuměním pro oběti holocaustu. Za toto jim náleží náš dík a upřímné ocenění.

Rabbi Andrew Baker, ředitel, Department of International Jewish Affairs, The American Jewish Committee


Odškodnit lidský život, utrpení, ztracené možnosti celých generací je samozřejmě nemožné. Přesto či právě proto velice oceňuji činnost Nadačního fondu obětem holocaustu, jehož činnost jsem měla možnost sledovat od samého počátku. Byla to nejen pomoc obětem, ale i příkladný pokus, jak opakovaně připomínat celé společnosti, co se stalo.

PhDr. Jiřina Šiklová, socioložka