Úvod do specifik paliativní péče o židovské klienty

Ve spolupráci se Sociálním oddělením při Židovské obci v Praze jsme v prosinci 2016 a v dubnu 2017 připravili pro sociální a zdravotní pracovníky kurz akreditovaný MPSV a ČAS na téma palitaivní péče o židvoské klienty. Prvními přednášejícími byli psychoterapeutka a členka Chevra Kadiša Zuzana Peterová a předseda Chevra Kadiša Chaim Kočí, kteří pohovořili o tématech: nemoci v judaismu, role ženských organizací v pomoci nemocným a umírajícím, péče o umírající a komunikace s rodinami, tahara a židovských pohřeb, truchlení, vyrovnávání se se ztrátou a pomoc pozůstalým. Na tato témata navázal rabín David Peter, který se věnoval halachickým a etickým otázkám souvisejících s koncem života.

Kategorie: